• 06:55

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:55

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:40

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,530,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:30

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:40

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,696,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:30

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:30

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : EMBRAER
چارتری
 • 09:40

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,812,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:40

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:40

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,918,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:50

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,918,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 09:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,918,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : V
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:20

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,024,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 05:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,066,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:20

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:50

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 23:10

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:40

  چهار شنبه,29 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:50

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,247,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:55

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 14:10

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:05

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:35

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,448,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:00

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:30

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:55

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:40

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:10

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:10

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:40

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:30

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : D
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:05

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:35

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:10

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:40

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,221,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:30

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,334,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 19:50

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,361,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:55

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:25

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,361,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,361,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:45

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:15

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 19:50

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:20

  سه شنبه,28 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,067,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
سیستمی