• 08:35

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:10

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:40

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,414,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:50

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:20

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,414,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:50

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:35

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:15

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:50

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:20

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی