• 07:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:35

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,059,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:35

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:05

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,059,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:25

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,160,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:25

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,185,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,275,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:35

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:05

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:35

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:05

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,343,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:35

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:05

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,343,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:25

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:35

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:05

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,627,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,708,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,747,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,894,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,188,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:35

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:05

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,477,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,538,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,622,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 08:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 07:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 19:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی